Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Puchlovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Puchlovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Hasiči

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Puchlovice
  Puchlovice 16
  503 15 Nechanice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Puchlovice
  Puchlovice 16
  503 15 Nechanice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Čtvrtek 19:00 - 20:00 hodin
 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 725 081 310

 • 4.5 Čísla faxu

  xxx

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.puchlovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna 

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny Puchlovice@email.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 ID datové schránky

  ntya7fw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1080786369/0800

6. IČ

45978794

7. DIČ

CZ45978794

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 18. Informace k GDPR

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a         v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývající ze zákona o obcích  a dalších obecně závazných právních  předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ, omezení zpracování a má své právo vznést námitku proti zpracování údajů. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ. Obec Puchlovice,sídlo Puchlovice 16, IČ45978794, DS: ntya7fw, telefon: 725081310, e-mail: puchlovice@email.cz,

Pověřenec pro ochranu OÚ: Mikroregion Nechanicko,svazek obcí

Kontaktní osoba: Ing.Šárka Kašparová, Ivana Lášová

sídlo Mokrovousy 18, IČ: 709576,DS: fnis7qb, telefon: 498773921, e-mail: ou@mokrovousy.cz